DİYARBAKIR KARDEŞLİĞİN, BARIŞIN VE AYDINLIĞIN TİMSALİDİR

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten Diyarbakır’ın her tarafının  şehitlerinkanıyla sulanmış topraklara sahip olduğunu belirterek: “Bu  toprakların sahibi,ay yıldızlı bayrak altında kalan batısı ve doğusu ile  bir arada yaşayan KürtlerinTürklerin ve en önemlisi Müslümanlardır”  dedi.
Cuma İçten Diyarbakır’ın fethinin 1373’ncü yıldönümü münasebetiyle  yaptığıaçıklamada, Şehri fetheden Müslümanların Gayri Müslim halkın örf,  adet, din vedillerine yönelik hiçbir müdahalede bulunmadığını üstelik  İslam’a girmeyenlerizorlamadıklarını vurgulayarak, bu hoş görü  geleneğinin günümüze kadarulaştığını söyledi.Diyarbakır’ın İslam’la  tanıştıktan sonra tarihin en büyük kazancını elde ettiğiniifade eden  şöyle devam etti:
KUTSAL ŞEHİR DİYAR-I BEKİR
Diyar-ı Bekir, 33 medeniyete sahiplik etmiş, Kur’an’da ismi geçen 2  peygamberkabrini barındıran, 9 peygamber ile ismi anılmış, 27 şehit  sahabe ve tabiinindefnedildiği, 572 sahabe ailesinin ikame etmiş olduğu,  5. Harem-i Şerif olarakkabul edilen tarihi Ulu Camii’nin dünyada bir  eşi bulunmayan 8.000 5.000 yıllıksurlara sahip Taşların dile geldiği  İslam Alemi’nin mübarek ve kutsal bir şehirdir.
çok sayıda zenginliği içinde barındıranDiyarbakır dünyanın inanç  turizmiaçısından da oldukça önemlidir. Diyar-I Bekir halkı, İslam  ordularının fethindenönce Asurlulardan Bizanslılara; Bizanslılardan  Farslılara kadar hep zulüm vebaskı görmüş, hep boyunduruk altında  yaşamışlardır. Adeta özgürlüğe vehürriyete susamış; hatta bu iki  kelimenin ne olduğunu bile öğrenememiş veyaşayamamıştır.Bizanslılardan  dolayı halkın bir kısmı Hristiyan; Farslılardan dolayı bir kısımMecusi,  Zerdüşt veya Yezidi olarak yaşamlarına devam etmiştir .Devamında  daMezopotamya’da İslam ile tanışan ilk millet Kürtlerdir.Kürtler,  İslam’la tanışmadan önce darmadağınık bir yaşam tarzını tercih  etmiş,hiçbir zaman bir araya gelme ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ne zaman  İslam ordularıHz. ömer zamanında tıpkı İran’ı fethettiği gibi Diyar-ı  Bekir’i fethetti, işte ozaman organik bir bağ ile Kur’an kültüründen  etkilenerek bir arada yaşamayabaşladılar.
İSTANBUL’UN FETHİNİN DE MüJDECİSİSahabeler, Diyar-ı Bekir’in dolayısı  ile Bizans’ın fethedileceğini Hendek Savaşısırasında Kainatın efendisi  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) haber verdiğinibiliyordu. çünkü o  sırada Diyar-ı Bekir, Bizanslıların egemenliği altındaydı,ki burası  fethedildiği zaman Diyar-ı Bekir’i yöneten Melike Meryem bir  fırsatbularak şehri terk etmiş ve Bizanslılara sığınmıştır. Bu açıdan  buranın fethiaynı zamanda Bizans’ın da ele geçirileceği anlamını  taşıyordu. Yani İstanbul’unfethinin müjdecisi de diyebiliriz.şunu da  rahatlıkla söyleyebiliriz: Diyar-ı Bekir Bizans’ın işgal ettiği şehir;  İstanbulise Bizans’ın öz şehridir. Her ikisinin de ortak noktası  isimlerinin o dönemdeKonstantiniye olması ve her ikisinin de  Müslümanlarca fethedilmesidir. Yani 4
Büyük sahabe bu anlayışla Diyarbakır’ı fethetmiştir.
NE BüYüK KOMUTANDIR ONLAR
Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra Diyar-ı Bekir Halid Bin Velid  komutasındakisahabe ordusu tarafından 27 Mayıs 638 tarihinde, fet  edilerek islam diyari olur.Bufetih ile birlikte şehir sahabeler diyarına  dönüşerek İslam kültür kentine dönüşür.Bu savaşta şehit olan 27 sahabe  ve tabiinin kabirleri, Diyar-ı Bekir Sur içi Hz.Süleyman Camii’nde  bulunmaktadır.Diyar-ı Bekir’i fetheden HALİD BİN VELİD ve İYAD BİN  GANEM’e Kürtkomutanının sözleri tarihin derinliklerinden günümüze ışık  tutacak niteliktedir:Kürt komutan şunları itiraf etmiştir: Bizler,  Asurlulardan bu yana hep başkalarınınboyunduruğu altında yaşadık ve  özgürlüğün, hürriyetin ne demek olduğunubilmiyorduk. İslam’la beraber  bizler ilk kez hürriyetin ve özgürlüğün ne anlamageldiğini sizinle  öğrendik. Sizleri, insanlara zulmeden vahşi kişiler bilirdik,sizlerden  söz ettiklerinden kulaklarımızı kapatıp orayı terk ederdik. Fakat  şimdianlıyoruz ki sizler hiç de öyle kişiler değilsiniz.
KüRTLER İSLAM’A ASLA İHANET ETMEDİ BİRİLERİ BOŞUNA UĞRAŞIYOR
İslam’la özgürlüğünü elde eden bir millet, asla İslam’a ihanet etmedi,  aslaİslam’a kendi kültüründen bir şey katarak sentez oluşturmadı. Bu  yönüyleKürtlerin, tarihin hiçbir zamanında İslam’la problemi olmamış;  hatta İslam’ahesapsız, art niyetsiz hizmet etmiş ender milletlerden biri  olduğunu rahatlıklasöyleyebiliriz. İslam fethinden sonrada bir fetih ve  işgale maruz kalmamış enderşehirlerden olmuştur.Bugün Kürtlerin İslam  Dinine sadakatini kimse tartışamaz. Bugün birileri Kürtlerinİslam’dan  uzaklaşması adına Kürtlerin dini değerleriyle oynamaktadır. Art  niyetlizihniyetler Şunu asla unutmasınlar ki, Kürtler dün olduğu gibi  bugün de İslam’ahizmet etmeyi sürdürüyor ve sürdürecektir.
BU VATAN HEPİMİZİN
Müslümanların fetihteki amacı insanları Allah’a kul yapmaktır.  Müslümanolmayanların amacı ise fethettiği yerleri sömürgeleştirmektir.  İslam tarihininhiçbir zamanında fethedilen hiçbir yer sömürge haline  getirilmemiş ve her fertkendi öz kültürünü yaşamaya devam etmiştir.  İslam’ı kendi öz iradesi ile kabuleden hiçbir toplum İslam’dan asla  vazgeçmemiştir.Kürtler, 1373 yıl önce bugün İslam’ı kabul edip terk  etmemiş ve islama hizmetetmiştir. Türkleri ve Kürtleri bir arada  kardeşçe tutan faktör islma kardeşliğidir.Kürt sorunu İslami bakış açısı  ile çözülecek ve refaha ulaşacaktır.Şehitlerimizin bizlere sunduğu bu  değerin sahibi ve bekçisiyiz. Bu anlamda bizlerebu ülkeyi sunan tüm  şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Diyar-ı Bekir’infethinin bir kez  daha kutlu olmasını diliyorum.

Pin It

Comments are closed.